กองคลัง
กองช่าง
 
กองช่าง
นายณัฐวีร์ ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสถิตย์พร เขียวจันทา
นายช่างโยธาอาวุโส
นายอดิคุปต์ คำคุณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจักรกริช แก้วพิกุล
นายช่างโยธา
นายธนกฤต วรเดชโชติกุล
นายช่างไฟฟ้า
นางสาว วณิชชา สุพรรณเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญจมาภรณ์ ลิ้มอำไพ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายสามารถ คนธาร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายมนัสชัย ดวงดี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเจนนิวัฒน์ กองทิพย์
คนงานทั่วไป

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)