กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
นางสาวชรินทร์ เพชรเกิด

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจารุณี พรมสุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายพุฒิพงษ์ สุขวิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายธนภัทร ชมพลมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวปิยะฉัตร แสงสุวรรณนภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวมัลลิกา ลำไย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจุฑามาศ จู่มา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางกฤติมา วงกลม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิยะดา จิตจำนงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุทัตตา ชัยนิลพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)