ส่วนโยธา
จ.ส.อ.ชูศักดิ์ สิมสา

เจ้าพนักงานธุรการ

ประวัติ

นายจักรกริช   แก้วพิกุล

นายช่างโยธา

ประวัติ

นางสาววณิชชา สุพรรณเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประวัติ

นางสาวเบญจมาภรณ์ ลิ้มอำไพ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ประวัติ

นายสามารถ คนธาร์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ประวัติ

 
นายสุวิทย์ เพชรมูล

คนงานทั่วไป

ประวัติ

 จัดทำโดย
                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                             โทรศัพท์ 0-5656-6292 ( ห้องนายก 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com