กองคลัง
กองช่าง
คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พ้นจากตำแหน่ง
โดย
นายชนัญ สุพลพิชิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของ
นากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
โทร 084 179 9078

                

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)