คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พ้นจากตำแหน่ง

โดย

นายชนัญ สุพลพิชิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

 

                  จัดทำโดย
                                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ( ห้องนายก 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com