กองคลัง

นางสาวชรินทร์     เพชรเกิด

ผู้อำนวยการกองคลัง
ประวัติ

นางสาวมานิดา   คำภู

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ประวัติ

นางจารุณี    พรมสุข

นักวิชาการคลัง

ประวัติ

นางสาวปิยะฉัตร แสงสุวรรณนภา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ประวัติ

นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ประวัติ

 

 

นางกิตติมา วงกลม

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประวัติ

                   จัดทำโดย
                                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ( ห้องนายก 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com