สำนักปลัด
นายชนัญ สุพลพิชิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประวัติ

นางสาวจารุนีย์ ทองดี

หัวหน้าสำนักปลัด

ประวัติ

นางแพรวนภา   นาคเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติ

นางณิชาดา เทพแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประวัติ

นายทนงค์   แย้มขำ

นิติกร

ประวัติ

นายพาสกร ประทุมมาศ

บุคลากร

ประวัติ

นักวิชาการศึกษา

ประวัติ

นางอภิญญา   อ่อนศรี

นักพัฒนาชุมชน

ประวัติ

นางสาวลัดดาวัลด์   พรหมลัทธิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประวัติ

นายบุญเติม   ชัยสุบิน

นักการภารโรง

ประวัติ

นางพิมลพรรณ    พรหมลัทธิ์

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

ประวัติ

นางสาวรัชนี   เกิดกับบุญ

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

ประวัติ

นายอนุพงษ์ คงตาก
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
ประวัติ
นางสาวพิชามณธุ์ คำตัน

ผช.จนท.บรรณาลักษณ์

ประวัติ

นางสาวสุวิมล พวงมาลี

ผช.จนท.พัฒนาชุมชน

ประวัต

 

นายธัชพล   พรหมลัทธิ์

พนักงานดับเพลิง

ประวัติ

นายพิภพ พรมสุข

พนักงานขับรถยนต์

ประวัติ

นายแดง ศรีสวรรค์

คนงานประจำรถขยะ

ประวัติ

 
นางนุจิรา ทองธรรมชาติ

ผู้ช่วยบุคลากร

ประวัติ

 
นายวิชัน โสมาศรี

คนงานทั่วไป

ประวัติ

             จัดทำโดย
                                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ( ห้องนายก 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com