ผลการประชาคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 1          
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 2     
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 3
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 4
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 5
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 6
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 7
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 8
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 9
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 10
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 11
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 12
- ผลการประชาคม หมู่ที่ 13
                  จัดทำโดย
                                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ( ห้องนายก 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                  bantok2013@hotmail.co.th
                      "ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"