ชื่อ
ที่อยู่
วันที่จัดส่ง
นางวิมล มั่นทอง ขอรับน้ำเพื่ออุปโภค บ้านเลขที่ 86/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโตก โทร 0-9101-7030 27 สิงหาคม 2560
นายแดง นพสิทธิ์ ขอรับน้ำเพื่ออุปโภค บ้านเลขที่ 86/17 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโตก โทร 0-8597-91950 11 สิงหาคม 2560
นายแดน เดชโนนทรัพย์ ขอรับน้ำเพื่ออุปโภค บ้านเลขที่ 86/14 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโตก โทร 0-8660-4525 9 สิงหาคม 2560
นายกิตติคุณ กุลพันธ์ ขอรับน้ำเพื่ออุปโภค บ้านเลขที่ 3/8 หมู่ 5 ตำบลบ้านโตก โทร 0-8731-55529 2 สิงหาคม 2560
นายสัญญา ศรีอถิญญา ขอรับน้ำเพื่ออุปโภค บ้านเลขที่ 9/2 หมู่ 12 ตำบลบ้านโตก โทร 0-9712-85677 1 สิงหาคม 2560
     
    ข้อมูลเพิ่มเติม
     
 
 จัดทำโดย
                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                             โทรศัพท์ 0-5656-6292 ( ห้องนายก 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร056-911549
                       Webmaster : dumdim@windowslive.com