ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?
โครงการ
อืม ไม่เลวนะ ( ดีมาก )
เยี่ยม ! ! ! ( ดี )
สุดยอด ( พอใช้)
ใช้ได้ (ปรับปรุง )
แย่มาก
   แบบสำรวจอื่นๆ
 
องค์ความรู้

การบริหารจัดการความรู็
วงจรการจัดการความรู้ (KM)
ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
หลักการบริหารจัดการความรู้
การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) อบต.บ้านโตก
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

 

 

จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 0-5656-6292 ต่อ ( ห้องนายก กด 105 ) (ห้องสำนักปลัด 101 ) (ห้องกองคลัง 104 ) (ห้องกองช่าง 106) (ป้อมยาม 102) โทรสาร0 56-911549

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)