อบต.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จัดงานประเพณีลอยประทง ประจำปี ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจัดงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการปลูกป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5656-6292  โทรสาร 0-5691-1549

Webmaster : dumdim@windowslive.com