องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จัดงานวันผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จัดงานวันเด็กในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ ๘๕ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จัดงานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5656-6292  โทรสาร 0-5691-1549

Webmaster : dumdim@windowslive.com