รายงานการประชุมสภา ปี พ.ศ.2565
          สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฏาคม 2565 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
          สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 199 หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th) (อีเมล์ bantok.sao@gmail.com)