โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

- เพิ่มเติม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

- เพิ่มเติม

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

- สำนักปลัด- เพิ่มเติม

- กองคลัง - เพิ่มเติม

- กองช่าง - เพิ่มเติม

- หน่วยตรวจสอบภายใน - เพิ่มเติม

 
 

               จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)