แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7)

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 199 หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th) (อีเมล์ bantok.sao@gmail.com)