การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

****การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติตามภารกิจ****

- ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

- ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

- คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

- คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งจ้างพนักงานจ้างทั่วไป

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

****การพัฒนาคุณภาพชีวิต****

-นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง นโบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.การพัฒนาบุคลากร(ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม)

-(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

-(ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.การบรรจุและแต่งตั้ง

-รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

-ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

-ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

-การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการทหารมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

-ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

-คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่่อง บรรจุและแต่งตั้งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

-คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งจ้างพนักงานจ้างทั่วไป

-รับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

-แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

3.การประเมินผลการปฎิบัติงาน

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลูกจ้างประจำสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลูกจ้างประจำสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบลสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบลสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลูกจ้างประจำสำหรับรอบปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับรอบปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูสำหรับรอบปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบลสำหรับรอบปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

4.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามมาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง นโยบายคุญธรรมและความโปร่งใส

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง แนวทางในการปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริตธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.บ้านโตก ประจำปีงบประมาณ 2567

-ประกาศ อบต.บ้านโตก เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริตธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

 

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก 199 หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ น.ส.วลัยพร ภาพสละ /นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th) (อีเมล์ bantok.sao@gmail.com)