ติดต่อสอบถาม
"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  

ข้อมูลพื้นฐาน
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
ฐานข้อมูลตลาด
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

 

รายงานการประชุมสภา ปี พ.ศ.2565

รายงานการประชุมสภา ปี พ.ศ.2566

 

บริการข้อมูล
มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
รายงานประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอบถามข้อมูล-(ถามตอบ)
facebook
e-mail

 
งานร้องเรียนเรื่องทั่วไป
E - Service
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายู
E - Service
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
รอบรู้เรื่องภาษี
คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือภาษีป้าย
ประกาศ ภ.ด.ส.1
ประกาศ ภ.ด.ส.3
กฎหมายป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
 

แผนการดำเนินงาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
แผนดำเนินงานประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี2566 (รอบ 6 เดือน)

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565
      - ส่วนที่ 1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566
      - ส่วนที่ 1
      - ส่วนที่ 2

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติสุนัขและแมว

 

รายงานการเงิ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปีงบประมาณ 2566

รายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
รายงานไตรมาส-ปีงบประมาณ 2564
รายงานไตรมาส-ปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /แผนการจัดหาพัสดุ 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566(รอบ6เดือนแรก)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567-2569
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินการหรือกิจกรรมการประพฤติกรรมทางจริยธรรม

ที่นำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล

➠องค์ความรู้ - เพิ่มเติม

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2566

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. - เพิ่มเติม

 
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้าน
แผนที่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สืบสาน ส่งเสริมประเพณี ท้องถิ่น
นวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยตำรับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน
 

ของดีตำบลบ้านโตก
- เมี่ยงคำบ้านโตก อาหารขึ้นชื่อของตำบล
- หัตถกรรม ของดีตำบล
- นวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เกษตร ของดีตำบล

 
เอกสารฝึกอบรม- เพิ่มเติม
 
กำหนดสมรรถนะ (competency) เพื่อใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง - เพิ่มเติม
 
 
คำขวัญประจำตำบลบ้านโตก
"อาหารอร่อยทอดมันมะละกอบ้านโตก แข่งเรือบนโคก อีโดกวังจาน หลวงพ่อทบองค์ใหญ่ตระหง่าวัดจันทร์นิมิต ทิวเขาสวยติดงามล้ำ ถ้ำหินตึง"
➠ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมประชาคมตำบล การเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ชีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธ๊ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เรื่อง บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชิพ

➠ประกาศสอบราคา ประกวดราคา

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านพี้ - บ้านพลำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโตก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6400 ตารางเมตร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโตก เรื่องร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
➠ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 7

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร (นมปิดเทอม)

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบและส่งน้ำไปยังประปา หมู่ที่ 12

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมบูรณ์ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 8

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำรวย - หมอจิตร หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 Va จำนวน 8 เครื่อง

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันตาเพีย - บ้านใหม่ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 12

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 70-010 สาย2018 บ้านพี้ซอนไพร หมู่ที่ 5 -หลังวัดจันทร์นิมิต หมู่ที่ 2

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกกน่อง 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 11

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการลงผิวจราจรหินคลุก สายนาร้อยไร่ หมู่ที่ 9

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการลงผิวจราจรหินคลุก สายนายสำรวย หมู่ที่ 8

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการลงผิวจราจรหินคลุก ซอยเสี่ยหมู หมู่ที่ 12

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการลงผิวจราจรหินคลุก ซอยนางอรุณ หมู่ที่ 12

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ถนนคอมกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันตาเพีย - บ้านพันธ์ม้า หมู่ 12

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (ห้องสำนักปลัด)

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชทีชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเบน (ช่วงแยกเข้าบ้านนางเขียวแค) หมู่ที่ 2

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ 4 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่13

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายต๋อย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองวังหัน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามเป้า (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเหมือน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองผ้าอ้อม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการขยายเขตประปาเชื่อมต่อจากสระลอยฟ้า

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเหมือน 1/1 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 รายการ

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมิร์สสูบตามโครงการจัดหาซับเมิร์สสูบน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 ตัว หมู่ที่ 13

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีสุข (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างหอถังสูงสำหรับส่งน้ำ (บริเวรสระลอยฟ้า)พร้อมขยายเขตท่อส่งน้ำ pvc 3นิ้ว หมู่ที่ 9

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้อเนกประสงค์ ชนิด 4 บานประตู

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พนานิคม ซอย 6 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมิร์สสูบ จำนวน 1 ตัว

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก แบบสูง จำนวน 20 ตู้

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน 2 ถัง

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบแบบอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2000 ลิตร สำนักปลัด

- ราคากลาง
- รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (BOQ) 1
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
➠หนังสือราชการกรมฯ
 
ห้องสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
 
 

 

 

(ผู้บริหารหน่วยงาน)

นายปราโมช ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
นโตก

โทร.081-849-1154
 

เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มเติ

 

ประมวลภาพรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประมวลภาพรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2562
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562 ( รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 )

➠ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

➠การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

การจัดทำแนวปฎิบัติ Dos & Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติกรรมทางจริยธรรม

การฝึกอบรมที่มีการอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.บ้านโตก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย-ภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน , ร้องทุกข์
กิจกรรมการมีส่วนร่ว

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2567

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่อยงานของรัฐ ประจำปี2565

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการนโยบายไม่รับของขัวัญ (ON Gift Policy)

รายงานผลตามนโยบาย (No Gift Policy)

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

บันทึกรายงานผล-คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

 
ผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ผลการดำเนินการแก้ไขความเดือนร้อน ถนนฝายวังจาน ม.9
 
การมีส่วนร่วม
สายตรงผู้บริหาร
กระดานสนทนา
สำรวจความพึงพอใจ
ita2563
e-service
 

น้ำ
  ฐานข้อมูลระบบน้ำเสียในชุมชน
  วิธีการจัดการน้ำในชุมชุมอย่างยั่งยืน
  การจัดการน้ำเสียในชุมชน

ติดต่อสอบถาม

 งานเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านโตก โทร.056-711-791 ต่อ สำนักปลัด

 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) ตำบลบ้านโตก โทร 056-711-791 ต่อ สำนักปลัด

 

วิธีการจัดการขยะ
 
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 การจัดการขยะในครัวเรือน
 การจัดการขยะเปียก ขยะแห้ง ในครัวเรือน

กำหนดสถานที่สาธารณะพื้นที่เขตปลอดบุหรี่

 

แหล่งเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
- แหล่งเรียนชุมชน ม.8
- วิธีทำของใช้ในครัวเรือน จากวัสดุธรรมชาติ
- วิธีการทำน้ำยาซักผ้า ใช้เองในครัวเรือน
- การสร้างเว็บไซค์ ฟรี ด้วย goolgle
- ห้องสมุด อบต.บ้านโตก

- ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
Leaps and Bounds
 
 
 
 

                  จัดทำโดย
                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก หมู่ 13 ถ.สระบุรี - หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
                                    โทรศัพท์ 056-711-791 ห้องปลัดอบต.บ้านโตก , 056-711-793 ห้องสำนักปลัด , 056-711-792 ห้องกองช่าง,056-711-794 ห้องกองคลัง

เว็บมาสเตอร์ นายอนุพงษ์ คงตาก (อีเมล์ bantok2013 @hotmail.co.th)